Mapa materských škôl

Oddelenie školstva, športu a mládeže pripravilo v spolupráci s oddelením dátových a priestorových analýz a v súčinnosti so všetkými sedemnástimi mestskými časťami mapu verejných spádových materských škôl spolu s ich rajónmi, ktoré sú zriadené na územní hlavného mesta. S účinnosťou od 1.1.2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8., ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, predprimárne vzdelávanie povinné. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska. Pri približovaní mapy sa objavujú adresné body bydlísk, ktoré sú farebne rozlíšené podľa príslušnosti k spádovej MŠ. Mapa rajónov spádových MŠ umožní rodičom ľahšie sa orientovať pri prihlasovaní dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Od školského roku 2022/2023 musia rodičia predložiť pri nástupe do ZŠ doklad „Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania“.

Prečítajte si viac informácií k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu ↗︎