V súčasnej dobe Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy nie je ustanovená.

Mestské časti ako žiadatelia o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení preto stanovisko Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy nepredkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania a výchovy.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení, k činnosti orgánov miestnej štátnej správy a orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.

Kto tvoril Mestskú školskú radu?

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy bola do roku 2019 ustanovená zo zástupcov základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, a zo zástupcov cirkevných a súkromných základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení.

K čomu všetkému sa vyjadruje?

 • k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania
 • ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení
 • k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam z prostriedkov štátneho rozpočtu
 • k materiálno-technickým podmienkam pre činnosť škôl a školských zariadení
 • k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení
 • k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu
 • k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách
 • plní funkciu rady školy podľa uvedeného zákona pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená

Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy (obecná školská rada) je v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čo sa rade predkladá na vyjadrenie?

Obec – hlavné mesto SR Bratislava, ako aj jednotlivé mestské časti – vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých sú zriaďovateľmi, jej predkladajú na vyjadrenie:

 • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení
 • návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, pridelených krajským školským úradom
 • správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení
 • návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení
 • návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov
 • návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom

K uvedeným skutočnostiam sa Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy vyjadruje v rozsahu zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, mestských častí a neštátnych a cirkevných zriaďovateľov základných škôl, materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení.