Školstvo

Mestská školská rada

V súčasnej dobe Mestská školská rada hlavného mesta SR Bratislavy nie je ustanovená.

Mestské časti ako žiadatelia o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení preto stanovisko Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy nepredkladajú Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania a výchovy.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl a školských zariadení, k činnosti orgánov miestnej štátnej správy a orgánov obcí z pohľadu školskej problematiky.