Sociálna pomoc a školstvo

VZN 9/2023

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ

Platné

Toto VZN je aktuálne platné, s dátumom účinnosti od 01. 09. 2023.

Hlavný dokument

VZN 9/2023PDF • 349 kB

Dodatky

K tomuto VZN neexistujú dodatky.

Vplyv na iné VZN

Toto VZN nie je dodatkom k žiadnemu VZN.

Toto VZN nezrušuje žiadne VZN.