Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy

OZNAM

PREROKOVANIE NÁVRHU ZADANIA ÚZEMNOPLÁNOVACIEHO PODKLADU
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, oznamuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia územného rozvoja, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prerokovanie návrhu zadania územnoplánovacieho podkladu
MESTSKÁ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY MLYNSKÉ NIVY
Hlavným účelom urbanistickej štúdie je preverenie možnosti transformácie územia na plnohodnotnú mestskú štvrť v nadväznosti na jestvujúce obytné štruktúry a na základe vyhodnotenia spracovať čistopis slúžiaci ako podklad pre zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05, 06, 07.
Návrh zadania urbanistickej štúdie je verejne prerokovávaný v termíne od 09. 01. 2023 do 07. 02. 2023. Zverejnený a dostupný je internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Úradná tabuľa, s použitím filtra a výberom kategórie: Územné plánovanie a rozvoj a na tomto odkaze.
Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 07. 02. 2023 písomnou formou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192 814 99 Bratislava 1
alebo elektronickou poštou na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk. V predmete mailu uviesť označenie „MUŠ Mlynské nivy“.
Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k návrhu zadania predmetného územnoplánovacieho podkladu.