Transparentné mesto

Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

22.6.2022

Bratislava má schválený Program rozvoja mesta na roky 2022-2030. Strategický materiál obsahuje víziu, analytickú časť, strategickú časť, finančnú aj realizačnú časť. Strategická časť je rozdelená do troch kľúčových kapitol, od ktorých sa odvíja stratégia mesta - starostlivosť, dostupnosť a odolnosť. Materiál sa dotýka rozvoja a zvýšenia kvality všetkých kľúčových oblastí mesta ako je doprava, školstvo, šport, kultúra, životné prostredie, územné plánovanie či technická infraštruktúra mesta. Plán stanovuje dokopy 70 cieľov, na ktoré sú naviazané konkrétne opatrenia. Úlohou MIB bude dohliadnuť na napĺňanie stratégie a každý rok vyhodnocovať úspešnosť aktivít. Podrobný a dlhodobý plán vznikal od roku 2020 aj za výraznej participácie so širokou verejnosťou. Na tvorbe takmer 700 stranového dokumentu sa podieľalo približne 120 odborníkov a odborníčok. Celý dokument je zverejnený na stránke: www.bratislava2030.sk ↗︎

Ikonická budova Salvatoru v bratislavskom Starom Meste bude opäť slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Po viac ako štvrťstoročí sa do nej prinavráti služba verejnej lekárne. Poslankyne a poslanci na júnovom zasadnutí väčšinou hlasov schválili nájom priestorov, vrátane historického mobiliáru, pre neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvatora, n.o., ktorá patrí pod Slovenskú lekárnickú komoru. Organizácia bude v objekte (sedem dní v týždni) poskytovať lekárenskú starostlivosť, ale aj prezentovať priestor oficíny a barokový lekárenský nábytok širokej verejnosti. V rámci nájomnej zmluvy na dobu neurčitú sa počíta aj so sprístupnením stálej expozície zameranej na históriu Lekárne u Salvatora a jej mobiliáru, či s konaním vzdelávacích aktivít pre farmaceutov a verejnosť. V  priestoroch bývalej lekárne bol počas jarných mesiacov zrealizovaný reštaurátorský prieskum. Hlavné mesto aktuálne pripravuje rekonštrukciu týchto priestorov, práce by mali byť ukončené v priebehu jesene. Po ukončení stavebných prác sa do budovy lekárne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, vráti aj vzácny barokový mobiliár, ktorý sa hlavnému mestu podarilo získať vlani na jeseň. Následne budú obnovené priestory odovzdané do užívania novému nájomcovi a uvedie sa do prevádzky lekáreň.

Jedným z bodov zasadnutia bola aj informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na oblasť podpory cyklistickej dopravy v hlavnom meste. Kontrola prebiehala od februára do mája 2022 s cieľom preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy a pozrieť sa na obmedzenia pri budovaní cyklistickej infraštruktúry v Bratislave za obdobie rokov 2013 – 2021. Zlepšovanie úrovne cyklistickej dopravy patrí medzi priority hlavného mesta. NKÚ SR v súvislosti s riadením a koordináciou cyklodopravy skonštatoval, že po roku 2018 zaznamenala cyklodoprava značný rozmach, kedy sa oblasť cyklodopravy presunula z oddelenia dopravy na samostatný referát určený výlučne pre cyklodopravu. Dlhodobým cieľom je zvýšiť podiel a kvalitu cyklotrás a prepojiť existujúcu sieť cyklotrás. NKÚ žiadne zásadné porušenia za kontrolované obdobie nezistil, záver kontroly však priniesol viacero odporúčaní, napríklad vo vzťahu k aktualizácií územného plánu o oblasť cyklodopravy, zameraní sa na aplikáciu prvkov upokojenia dopravy či rozšírenie siete cyklosčítačov na účely podrobnejších údajov o intenzite využívania cyklodopravy. Hlavné mesto sa bude odporúčaniami NKÚ SR zaoberať.

Mestské poslankyne a poslanci schválili aj dva dôležité strategické dokumenty hlavného mesta – Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023 – 2030 a Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030.

Komunitný plán sociálnych služieb podrobne pojednáva o tom, ako bude Bratislava počas najbližších rokov pomáhať ľuďom v seniorskom veku, rodinám, mladým ľuďom, ľuďom bez domova či ako bude pracovať s témou drog a závislosti. Komunitný plán tvorila Sekcia sociálnych vecí, spolu s desiatkami odborných organizácií a viacerými mestskými časťami. Dokument obsahuje 86 opatrení, ktoré sa majú naplniť viac ako 320 konkrétnymi aktivitami. Viac informácií aj celé znenie Komunitného plánu je dostupné na samostatnej podstránke.

Ďalším dôležitým dokumentom, ktorí poslanci na júnovom zasadnutí schválili, je aj prvá komplexná bratislavská koncepcia rozvoja kultúry s názvom Dekáda pre kultúru - Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, ktorá ponúka konkrétne odpovede na to, ako pracovať s kreatívnym potenciálom mesta, ako zapájať obyvateľov a komunity do kultúrneho života či ako zlepšiť služby a ponuku mestských kultúrnych inštitúcií. Viac informácií aj celé znenie je dostupné na samostatnej podstránke

Zdieľať