Kultúrne dedičstvo a pamiatková starostlivosť

Oddelenie kultúry zabezpečuje agendu, ktorá pre obec vyplýva zo zákona 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu (v znení neskorších predpisov), a pri výkone agendy spolupracuje s vecne príslušnými oddeleniami magistrátu, ako aj príspevkovými organizáciami mesta.
Odborné činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu pre potreby hlavného mesta SR a mestských častí vykonáva mestom zriaďovaná príspevková organizácia Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave.