Archívne pomôcky

Mestské organizácie

Útvar hlavného architekta (1849 - 1967)

Archívny fond zachytáva stavebný vývoj Bratislavy od polovice 19. storočia až po šesťdesiate roky 20. storočia. Jeho súčasťou sú úradné knihy, katastrálne mapy a plány mesta, stavebná dokumentácia jednotlivých stavieb a regulácie mesta a jeho častí, ako aj súťažné návrhy na výstavbu viacerých objektov v meste.
Pri výbere úradných kníh treba označiť: Názov fondu, označenie úradnej knihy, signatúru, názov knihy. Príklad: UHA, úradné knihy, UHA 8, abecedný zoznam ulíc mesta Bratislavy
Pri výbere stavebných plánov je treba označiť Názov fondu, číslo parcely, označenie dokumentu a číslo krabice. Príklad: UHA, parcela číslo 7957, Malinovského ulica 34, krabica č. 267
Pri výbere regulácií mesta je potrebné označiť Názov fondu, regulácie, číslo krabice, a označenie dokumentu. Príklad: UHA, Regulácie mesta Bratislavy, krabica č. 836, F.11/1 Okolie dómu sv. Martina a Židovskej ulice, regulačná a zastavovacia úprava
Pri výbere súťažných návrhov treba označiť Názov fondu, súťažné návrhy, číslo súťažného návrhu a jeho názov. Príklad: UHA, súťažné návrhy, číslo návrhu 01, Slavín
Poznámka: Katastrálne mapy sa na štúdium technických príčin nepredkladajú. Pri súťažných návrhoch sa prihliada na stav zachovania konkrétneho dokumentu.
Pomôcka: Pri identifikácii starších názvov ulíc a kvôli identifikácii budov, ktorým sa v roku 1975 zmenilo číslo domu sme pripojili nasledovné orientačné pomôcky – Zoznam starých a nových orientačných čísel domov (1976) a zmeny názvov ulíc po roku 1989

Investing (1947 - 1970)

Inventár zachytáva dokumenty z činnosti viacerých stavebno-investičných organizácií mesta, ktoré mali na starosť financovanie a organizáciu výstavby v rámci Bratislavy. Preto sa vo fonde nachádzajú aj stavebné plány a dokumentácia jednotlivých stavieb, ako aj celých sídlisk. Výnimočne sa tu nachádza aj asanačná dokumentácia. Inventár je rozdelený na úradné knihy, územné plány a dokumentáciu malých stavieb a sídlisk. Pri výbere je treba zobrať do úvahy, že plány boli vytvorené ako podklad pre financovanie, takže to neboli vykonávacie plány. Označenie jednotlivých objektov nebolo podľa neskorších adries, pretože ulice sa v čase výstavby len vytvárali.
Pri výbere úradných kníh je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, signatúru a názov knihy. Príklad: Investing, inventárne číslo 1, MIÚ 1, Organizačný poriadok Krajského investičného útvaru v Bratislave
Pri výbere územného plánu je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, signatúru a názov plánu. Príklad: Investing, inventárne číslo 8, MIÚ P1, Podrobný územný plán mesta Bratislavy –I. etapa –asanácia pre výstavbu, urbanistické ukazovatele, vybavenosť a organizačné členenie.
Pri výbere stavebnej dokumentácie malých stavieb je potrebné uviesť názov fondu, inventárne číslo, číslo krabice a názov stavby. Príklad: Investing, inventárne číslo 15, číslo krabice 1, 2, Bajkalská ulica - prehliadková plocha
Pri výbere dokumentácie sídlisk je potrebné uviesť názov fondu, názov sídliska, číslo inventárnej jednotky, číslo krabice a v prípade výberu konkrétneho dokumentu aj označenie toho dokumentu. Príklad: Investing, Ulica Februárového víťazstva, inventárne číslo 77, krabica číslo 140 Príklad: Investing, Ulica Februárového víťazstva, inventárne číslo 77, krabica číslo 140, Vykupovanie potrebných pozemkov na stavbu sídliska