Poradné orgány mesta

Poradcovia

Zabezpečujú odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.

 • Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA je poradkyňou primátora v oblasti riadenia zmien, komunikácie, a tiež špecificky komunikácie rozvoja mesta
 • Mgr. et Mgr. Bruno Konečný je poradcom primátora pre mestské časti
 • Bc. Martin Královič FdA. je poradcom primátora pre bezpečnosť, nočný primátor
 • Ing. Jaroslav Pavlovič
 • Ivan Peschl je poradcom primátora v oblasti výkonu akcionárskych práv mesta v mestských podnikoch
 • Ing. arch. Juraj Šujan je poradcom primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

Aktuálny zoznam členov:

 • Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 • Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 • Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Ing. arch. Laura Krišteková, Historický ústav SAV
 • Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., zástupca akademickej obce
 • Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 • Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 • PhDr. Adam Bielesz, Ústav pamäti národa
 • Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum

Rada primátora pre práva starších obyvateľov

Rada primátora pre práva starších obyvateľov (ďalej len „Rada“) je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia starších obyvateľov na území hlavného mesta, zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.

Rada má maximálne 25 členov a 1 tajomníka a skladá sa z predsedníčky Rady, ktorou je viceprimátorka pre sociálnu oblasť Lenka Antalová Plavuchová a členov Rady, ktorí sú nominovaní:

 • starostami mestských častí, maximálne 17 členov (za každú mestskú časť je maximálne 1 člen)
 • proseniorskými organizáciami alebo organizáciami, ktoré sa venujú medzigeneračným aktivitám, aktívnemu starnutiu a pôsobia v meste, maximálne 7 členov

Podpredsedníčkou Rady je Radou zvolená členka Milada Dobrotková, zástupkyňa mestskej časti Rača.

Rada sa riadi schváleným štatútom a jej uznesenia sú predkladané Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania príp. inej vecne príslušnej komisii hlavného mesta.

Rada primátora pre práva starších obyvateľov