Bývanie

Sekcia nájomného bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č. 5I3/I99I Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž 

 

na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave – mestskej časti Staré Mesto, Ružinov a Rača za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania. Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.