Projekt Krízové ubytovanie sa dočasne pozastavuje.

Krízové ubytovanie je nástrojom rýchlej pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa náhle ocitli v akútnej bytovej núdzi a potrebujú nejaký čas na preklenutie tejto krátkodobej krízovej situácie. Cieľom krízového ubytovania je poskytnutie sociálnej podpory a dočasného zázemia v krízovom byte a vytvoriť tak bezpečný priestor pre ďalšie riešenie nepriaznivej situácie. Krízové ubytovanie je poskytované v čo najkratšej možnej dobe tak, aby reagovalo na aktuálnosť/akútnosť danej situácie. Jeho cieľom nie je permanentné riešenie bytovej núdze a nezameriava sa na komplexné riešenie sociálnej situácie domácnosti.

Vytvorenie inštitútu krízového ubytovania je jedným z cieľov Koncepcie mestskej bytovej politiky 2022 – 2030. Dostatočné kapacity takéhoto bývania vníma mesto ako dôležitú súčasť systémového prístupu k zhoršujúcej sa dostupnosti bývania v mestách. Časová dostupnosť býva jednou z najčastejších prekážok k získaniu vhodného bývania počas akútnej krízovej situácie.

Pre koho je krízové ubytovanie určené?

Pobyt v krízovom ubytovaní je určený pre ľudí (jednotlivcov, rodiny, inak blízke osoby - napr. druh a družka) v akútnej kríze, ktorí sú ohrození otvoreným bezdomovectvom. Zároveň musí nastať jedna z nasledujúcich situácií:

 • náhla strata bývania kvôli havárii alebo živelnej katastrofe, pre ktorú je objekt neobývateľný
 • náhle vysťahovanie z bývania či ubytovania
 • v prípade rizika odňatia nezaopatrených osôb zo starostlivosti z dôvodu bývania

Krízové ubytovanie je poskytované maximálne na dĺžku 3 mesiacov a má ubytovanej/ubytovanému pomôcť vyriešiť alebo aspoň stabilizovať akútnu krízu, v ktorej sa nachádza.

Ako požiadať o krízové ubytovanie?

Žiadosť o krízové ubytovanie je možné podať viacerými spôsobmi:

 • podanie podpísanej žiadosti na podateľni Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy;
 • zaslanie podpísanej žiadosti poštou na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy   Sekcia sociálnych vecí  Primaciálne námestie 1,  P. O. BOX 192   814 99  Bratislava 1

 • pre rýchle riešenie situácie odporúčame poslať podpísanú žiadosť mailom na [email protected] (následne je vždy potrebné doručiť žiadosť s prílohami aj fyzicky, poštou alebo prostredníctvom podateľne).

Podrobné informácie o Krízovom ubytovaní sú uvedené v Štatúte Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o krízovom ubytovaní ↗︎.

Aké dokumenty budete potrebovať na vybavenie krízového ubytovania?

Po podaní žiadosti je potrebné v čo najkratšom čase priložiť viaceré prílohy: 

 • občiansky preukaz, rodné listy detí
 • potvrdenie o zamestnaní a príjme, dávkach sociálnej pomoci, prípadne čestné prehlásenie o príjme
 • právoplatné rozhodnutie o zverení detí do výchovy

Aká je výška poplatku za ubytovanie?

Výška poplatku za krízové ubytovanie záleží od počtu osôb a veľkosti bytu.

Sumy pre výpočet sú stanovené nasledovne:

 • 2€ / m2 na mesiac pre prvú dospelú osobu
 • 0,30€ / m2 na mesiac pre ďalšiu blízku dospelú osobu
 • 0,15€ / m2 na mesiac pre nezaopatrené dieťa

Čo je princípom Krízového ubytovania?

Princípom krízového ubytovania je prevencia a zabránenie upadnutiu do otvoreného bezdomovectva jednotlivcov alebo rodín, ktoré náhle prišli o bývanie a nemajú z rôznych príčin priestor na riešenie akútnej krízovej situácie. Akútnou krízou sa pre tento účel rozumie situácia, ktorá spôsobila stratu bývania alebo životnú krízu s vážnymi sociálnymi dôsledkami, a to v období maximálne mesiac pred podaním žiadosti o pridelenie krízového ubytovania. Po splnení podmienok vyplývajúcich zo Štatútu bude môcť byť plnoletej fyzickej osobe zdržiavajúcej sa na území hlavného mesta poskytnuté krízové ubytovanie, s prihliadnutím na aktuálnu dostupnosť krízových bytov a potrieb žiadateľa. Medzi dôvody jeho poskytnutia môže patriť napr. domáce násilie, úmrtie partnera či rozpad manželstva, keď jeden z rodičov príde o strechu nad hlavou alebo hrozí odobratie detí orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mesto Bratislava poskytuje počas krízového ubytovania podporu pracovníčky alebo pracovníka sociálnej podpory v bývaní, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou, a zároveň je tiež kľúčovým faktorom pri prevencii straty bývania.

Kontakt

Sekcia sociálnych vecí Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova

Dokumenty

Súvisiace články

 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 19.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce v sobotu nekončia

  Čítať viac
 • 7.6.2024

  Podujatia

  „Otváraniobranie 2024” pokračuje

  Čítať viac
 • 28.5.2024

  Podujatia

  Bratislava hostila Pakt slobodných miest

  Čítať viac
 • 23.5.2024

  Podujatia

  Bratislava bude hostiť európskych primátorov

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 14.5.2024

  Podujatia

  Prihlasovanie do súťaže na prenájom vianočných stánkov je predĺžené do 22. mája!

  Čítať viac
 • 15.4.2024

  Podujatia

  Bratislava cez víkend otvorí svoje brány, viaceré inštitúcie i bežne neprístupné budovy

  Čítať viac
 • 5.2.2024

  Podujatia

  V hlavnom meste sa v sobotu budú oslavovať fašiangy

  Čítať viac
 • 23.1.2024

  Podujatia

  Najväčším lákadlom Bratislavských Vianoc 2023 bola atmosféra

  Čítať viac
 • 19.12.2023

  Podujatia

  Bratislavské Vianoce v sobotu nekončia

  Čítať viac