Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Hlavné mesto SR Bratislavy pristúpilo k procesu komunitného plánovania sociálnych služieb, čo je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovní obcí, alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Ide predovšetkým o otvorený dialóg o podobe sociálnych služieb, vychádzajúci z poznaných potrieb a zdrojov a hľadajúci najlepšie riešenia ich prepojenia. Komunitné plánovanie konfrontuje a zosúlaďuje záujmy všetkých zúčastnených strán a vytvára priestor pre hľadanie najlepších stratégií prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Výsledkom procesu komunitného plánovania je koncepčný dokument v ktorom sú určené ciele a priority v sociálnej oblasti a definované opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste.

 

S ohľadom na končiacu platnosť Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2018 hlavné mesto pristúpilo v roku 2018 k zabezpečeniu spracovania komunitného plánu sociálnych služieb na roky  2019 – 2023. Spracuvávateľ komunitného plánu pre hlavné mesto SR Bratislavu odovzdal Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2023 v druhej polovici roku 2018. Od nástupu nového vedenia mesta po voľbách v novembri 2018 sa však na oddelení sociálnych vecí realizovalo viacero zásadných zmien –  zmena organizačného zabezpečenia sociálnych vecí, nárast počtu zamestnancov, nárast podporovaných aktivít... S ohľadom na potrebu po transparentnom a participatívnom plánovaní politík sa nové vedenie mesta rozhodlo skrátiť účinnosť už vypracovaného komunitného plánu sociálnych služieb a dokument prepracovať tak, aby obsahoval prísľub nového komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy.

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo nám chcete niečo odkázať, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: kpss@bratislava.sk.Pracovné materiály a zápisy zo stretnutí KPSS