Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí obci miestny poplatok podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Podmienky a spôsob, ako i ďalšie náležitosti vyberania poplatku stanovilo hlavné mesto Bratislava vo všeobecne záväznom nariadení č. 13/2012 z 13. decembra 2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnení.  
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.
Poplatok platí poplatník, ktorým je

  1. fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie,
  3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania.

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je

  1. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
  2. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

Platiteľ poplatku a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi poplatku odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ poplatku.

  • Súvisiace nariadenia:

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016

Kontakt

Bc. Vladimíra Ráczová, +421 259 356 974, mail: vladimira.raczova@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk - zastupujúca vedúca referátu ostatných miestnych daní

Správkyne poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby:
Písm. A-HAL rodinné domy - Mgr. Mária Trebatická, +421 259 356 908, mail: maria.trebaticka@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk
Písm. HAM-LEG rodinné domy - Beata Augustínová, +421 259 356 973, mail: beata.augustinova@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk
Písm. LEH-ROU rodinné domy - Mgr. Miroslava Nízka, +421 259 356 915, mail: miroslava.nizka@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk
Písm. ROV-Ž rodinné domy - Edita Barbieriková, +421 259 356 983, mail: edita.barbierikova@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk

Správkyne poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a správcovské spoločnosti:
Písm. A-FIS – právnické osoby a písm. A-BYT – správcovské spoločnosti - Ing. Elena Pindriková, +421 259 356 977, mail: elena.pindrikova@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk
Písm. FIT-MEB – právnické osoby a písm. BYT-IFM – správcovské spoločnosti - Ingrid Kubíková, +421 259 356 917, mail: ingrid.kubikova@bratislava.sk  a mail: zakazka@bratislava.sk
Písm. MED-SDA – právnické osoby a písm. IM-SPO – správcovské spoločnosti - Ing. Ľuba Oravcová, +421 259 356 921, mail: luba.oravcova@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk
Písm. SE – Ž – právnické osoby a písm. SPO – Ž – správcovské spoločnosti- Daniela Onderová, +421 259 356 914, mail: daniela.onderova@bratislava.sk a mail: zakazka@bratislava.sk


Adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55


Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Podateľňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00 

Pokladňa

Pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30 
Piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:30


Číslo účtu

Poplatok za odpad
SK36 7500 0000 0000 2592 7013


Tlačivá k daniam