Mesto Bratislava spúšťa tretí ročník súťaže Deti pre Bratislavu


Odmenu vo výške 2 000 eur môže detský tím využiť na realizáciu svojho projektu. Odmena je podmienená absolvovaním určených workshopov a mentoringu, systematickou prácou na svojom projektovom zámere a jeho záverečnou prezentáciou pred odbornou komisiou a ostatnými deťmi.  

Mestu záleží na podpore kvalitného vzdelávania detí a silnú stránku projektu vidí aj v pretavení myšlienok do reálnych projektov na zlepšenie Bratislavy. Napriek dôsledkom pandémie COVID-19 sa projekt opäť rozhodli podporiť mestskí poslanci Matej Vagač, Adam Berka a Michal Brat a z poslaneckých priorít poskytli celkom 60 000 eur. 

V úvode pôjde o súťaž projektových zámerov vypracovaných deťmi vzdelávajúcimi sa na základných školách, základných umeleckých školách, centrách voľného času či v rámci iných vzdelávacích inštitúcii nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava. Projektové zámery sa zameriavajú na riešenie problémov, ktoré sú v detských očiach aktuálne. Základný rámec pre tvorbu projektov je určený dvoma tematickými okruhmi: 1. Ekológia a verejný priestor alebo 2. Solidarita a kultúra.

Verejná prezentácia projektových zámerov sa odohrá za účasti primátora mesta Bratislava, ale aj zástupcov a zástupkýň oddelenia kultúry, životného prostredia, sociálnych vecí, Metropolitného inštitútu Bratislavy, Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, či niektorých poslankýň a poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. Deti tak získajú okrem finančnej odmeny na realizáciu svojho projektového zámeru aj vedomosti zo základov projektového plánovania, prezentačné zručnosti a zdravé sebavedomie do ďalšieho občiansky aktívneho života.  

Deti majú otvorené oči a zaujíma ich každý detail. Rád sa s deťmi rozprávam o meste a teším sa, že v rámci tohto projektu máme možnosť spoznávať ich názory a náhľad na mesto a život v ňom a budeme v tom určite pokračovať,” povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

V priebehu projektu budú mať účastníci projektu možnosť absolvovať nielen workshopy s expertmi a expertkami z rôznych občianskych združení, z kreatívneho priemyslu a odborníkmi z rôznych oddelení bratislavského magistrátu, ktorí sa témam životného prostredia, solidarity a kultúry dlhodobo venujú, ale môžu získať aj zručnosti, ako svoje nápady jasne formulovať, oceniť, prezentovať a realizovať.  

„Krásne sa ukazuje, ako veľmi takéto projekty pomáhajú vytvárať vzťah ľudí k mestu. Bratislava chce deti počúvať, zaujíma nás ich videnie priestorov a toho, čo potrebujú. Deti vedia perfektne definovať, čo chcú, čo potrebujú a my sa im snažíme na tejto ceste pomôcť. V roku 2021 spolupracujeme oveľa užšie aj s oddelením kultúry a mestskými kultúrnymi inštitúciami, odborný mentoring dostanú deti aj od architektov z Metropolitného inštitútu Bratislavy, aktívne sa pridalo aj BKIS. Čakajú nás zaujímavé veci, ale teraz ešte nemôžem všetko prezradiť,“ hovorí Dana Kleinert, líderka projektu Deti pre Bratislavu. 

Aj tento ročník súťaže poskytuje priestor pre realizáciu pätnástich nápadov, s ktorými sa do projektu prihlásia “akčné tímy” žiakov bratislavských škôl. Za každú vzdelávaciu inštitúciu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý stupeň a jeden za druhý  stupeň. Tím musí byť zložený minimálne zo štyroch žiakov a jedného pedagóga (učiteľa či vychovávateľa). Prihlášky jednotlivých akčných tímov môžu pedagógovia podávať do 30.4. 2021 prostredníctvom vyplnenia jednoduchého elektronického formulára, ktorý je prístupný tu.   

V prihláške je okrem kontaktných údajov na pedagóga, ktorý je súčasťou akčného tímu, potrebné opísať nápad a podstatu projektového zámeru, ktorý by žiacky tím chcel zrealizovať. Je tiež dôležité uviesť motiváciu tímu zapojiť sa do súťaže, či v krátkosti priblížiť pozitívne dopady a úžitok realizovaného projektu pre blízke okolie, konkrétnu komunitu či mesto. Po prijatí všetkých prihlásených projektových zámerov, odborná hodnotiaca komisia z nich vyberie pätnásť, ktoré budú ďalej rozvíjané v rámci tematicky korešpondujúcich workshopov a školení. Akčné tímy budú mať aj svojich mentorov z radov odborných zamestnancov magistrátu, ktorí sa budú venovať rozvoju každého projektového zámeru a pomôžu deťom formulovať ich riešenia do takej podoby, aby boli jednoducho a efektívne realizovateľné. 

Bližšie informácie konkrétnych termínov podania prihlášky, obsahu jednotlivých workshopov, či spôsobu konzultácií formou mentoringu si môžete prečítať  na stránke projektu Deti pre Bratislavu: https://bratislava.sk/sk/deti-pre-bratislavu alebo kontaktovať realizačný tím projektu na e-mailovej adrese detiprebratislavu@bratislava.sk.

V minulých ročníkoch tohto podujatia bolo na základe úspešného absolvovania výberu a následných workshopov a mentoringových konzultácií podporených už 26 detských projektov, napríklad workout v Devíne, divadelné predstavenia v Starom Meste a Rusovciach, náučný ekochodník v Karlovej Vsi, upcyklácia odevov v petržalskej škole, pečenie koláčov pre ľudí bez domova,  pestovanie zeleniny deťmi pre blízku komunitu seniorov, detskú hru o Bratislave, hru o architektúre mesta, ekologické vylepšenia školských dvorov vo viacerých mestských častiach, videoprojekt zachytávania tradícií v Rusovciach a mnohé iné.  

Súvisiaci obsah

Komentáre