Územnoplánovacia informácia

Postup pri vybavovaní žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie

Hlavné mesto SR Bratislava zabezpečuje agendu týkajúcu sa vybavenia žiadostí o vydanie územnoplánovacej informácie prostredníctvom oddelenia usmerňovania investičnej činnosti Magistrátu hl. m. SR Bratislavy

Pracovisko na poskytnutie informácií k žiadosti:
Kancelária prvého kontaktu
prízemie budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1
Agenda – územné plánovanie a rozvoj, č. tel.: 59 356 183

Postup na vybavenie žiadosti:

 • V žiadosti o vydanie územnoplánovacej informácie žiadateľ uvedie:
  žiadateľ - fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo telefónu; žiadateľ - právnická osoba: názov spoločnosti, sídlo, číslo telefónu
  lokalizáciu uvažovaného zámeru – adresa lokality, parcelné čísla registra „C“, katastrálne územie
  popis investičného zámeru a jeho bližšiu špecifikáciu
 • K žiadosti priloží kópiu katastrálnej mapy dotknutého územia v mierke 1:1000 s vyznačením záujmových parciel
 • Písomnú žiadosť podá poštou alebo v podateľni magistrátu na adresu:
  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
  Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192
  814 99 Bratislava 1

Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti na podklade podanej žiadosti spracuje územnoplánovaciu informáciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladov a rozpracovaných koncepcií. V prípade potreby zabezpečí pri spracovaní územnoplánovacej informácie súčinnosť príslušných útvarov magistrátu.