Verejné obstarávanie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)  verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing.arch. Matúš Vallo, primátor
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu:  SK 37 7500 0000 0000 2582 9413IČO: 603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava prostredníctvom Oddelenia verejného obstarávania  Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou č. 1/2016 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zadávaní zákaziek upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 3. zákazky s nízkymi hodnotami
 4. tzv. zákazky nízkeho rozsahu podľa § 1 ods. 14 ZVO, ktorá sú spod pôsobnosti ZVO vyňaté.

Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

 1. verejná súťaž (VS)
 2. užšia súťaž (US)
 3. rokovacie konanie so zverejnením (RKZ)
 4. súťažný dialóg (SD)
 5. dynamický nákupný systém (DNS)
 6. inovatívne partnerstvo (IP)
 7. priame rokovacie konanie (PRK)

Aktuálne verejné obstarávanie

Pre zabezpečenie transparentnosti a lepšie hospodárenie s mestskými financiami vypisuje hlavné mesto verejné súťaže a verejné obstarávania, prostredníctvom ktorých vyberá dodávateľov na tovary, služby a stavebné práce. Zoznam aktuálnych súťaží spolu s archívom prináša práve táto sekcia.

Zákazky s nízkou hodnotou

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015. Hlavné mesto SR Bratislava ako verejný obstarávateľ má povinnosť podľa § 117 ods. 2, zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur.