Nájomné bývanie

Náhradné nájomné bývanie

Žiadatelia

Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady.
Vlastníci bytov majú takisto zákonnú povinnosť akceptovať nájomcov bytov do doby poskytnutia bytovej náhrady a nemôžu ich bezdôvodne vysťahovať.

Reštituenti

Hlavné mesto je zo zákona č. 260/2011 Z. z. povinné poskytnúť náhradné nájomné bývanie tým žiadateľom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu - náhradný nájomný byt.
Hlavné mesto má zákonnú povinnosť od 1.1.2017 vyplácať vlastníkom reštituovaných bytov rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným (ďalej len „kompenzácia“), a to až do poskytnutia bytovej náhrady oprávneným žiadateľom.

Ktoré dôležité podklady potrebujete?

Základným podkladom pre priznanie nároku na kompenzáciu je:
    znalecký posudok, vypracovaný znalcom z odboru stavebníctva
K žiadosti o kompenzáciu ako žiadatelia pripojte prosím, aj:
    podklady, ktoré dostatočne preukážu odôvodnenosť Vášho nároku na vyplácanie kompenzácie (údaje o stave bytu, aktuálnej výške nájmu uhrádzaného nájomcom - regulovaného nájomného, výpisy z bankového účtu, a pod.).

Zoznamy žiadateľov

Zoznamy žiadateľov, ktorým bol v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktoré vedie hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.
Radi by sme upozornili, že v zozname sú zverejnené všetky Rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu – náhradný nájomný byt, ktoré nadobudli právoplatnosť a ktorým bolo primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy pridelené záväzné poradové číslo formou písomného Potvrdenia.
Zoznam sa priebežne upravuje v súlade s aktuálnym skutkovým a právnym stavom.

Formuláre a tlačivá

Hlavné mesto v zmysle zákona rozhoduje o priznaní, resp. nepriznaní nároku na bytovú náhradu. Konanie sa začína podaním žiadosti, ktorej prílohou je aj deklarácia majetku.
Osobitný právny predpis - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2011 Z. z. - stanovil vzory pre podávanie žiadostí, predbežných žiadostí, deklarácie majetku žiadateľa a deklarácie majetku spoločne posudzovanej osoby, ktoré nájdete na vyššie uvedenom odkaze s príslušnými tlačivami.

Informácie a uznesenia zastupiteľstva

Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z.z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v marci 2016.
Uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúce sa témy náhradného nájomného bývania.

Potrebujete pomoc?

Ak ste žiadateľmi alebo reštituentmi náhradných nájomných bytov, môžete získavať informácie o stave zabezpečenia bytových náhrad:
    každú stredu 9:00 - 11:00 v Kancelárii prvého kontaktu na bratislavskom magistráte poskytujú odborní zamestnanci magistrátu prostredníctvom povereného odborného zamestnanca informácie ako aj riešenie každého podnetu
    využitím online komunikácie prostredníctvom e-mailu:  nahradnenajomnebyvanie@bratislava.sk
Tieto možnosti prístupu k informáciám zriadilo Hlavné mesto SR Bratislava pre žiadateľov a reštituentov náhradných nájomných bytov s cieľom zefektívnenia komunikácie a získania aktuálnych informácií.

Najčastejšie kladené otázky