Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/2 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 665/2012 zo dňa 27. - 28. 6.2012. Záväzná časť predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2012 ↗︎ zo dňa 27.6.2012.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2010/1, blok 17/8

Rozsah, obsah a spôsob spracovania územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky rok 2010/1, blok17/8 reflektuje výsledky prerokovania územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2009 čo sa týka bloku 17/8 v rámci jeho rozvojových plôch 17/8-d, 17/8-e.

Predmetná územnoplánovacia dokumentácia bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1026/2010 dňa 1.7.2010. Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010 ↗︎, ktoré nadobudlo účinnosť 1.8.2010.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty

Územný plán zóny Dunajská zmeny a doplnky 2005

Je aktualizovanou verziou Územného plánu zóny Dunajská z roku 1996, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 254/2007 zo dňa 22.11.2007. Záväzná časť predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2007 ↗︎ zo dňa 22.11.2007.

Základná urbanistická koncepcia zóny je vypovedaná hlavnými kritériami posúdenia, ako poloha a umiestnenie stavby na pozemku, dodržanie uličnej a stavebnej čiary, stanovenie šírky, hĺbky a výšky zastavania a napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru, riešenie ozelenenia územia, ako i zhodnotenie architektonického riešenia stavieb z hľadiska zachovania charakteru jestvujúcej zástavby v rámci mestských priestorov námestí a ulíc a ich dopad na siluetu mesta.

V aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie sú oproti pôvodnému platnému územnému plánu presnejšie a detailnejšie zaregulované rozvojové územia, potenciálne stavebné preluky, plochy možnej dostavby i nadstavby, ktoré sú v textovej časti spracované formou regulačných listov s ich priemetom do grafickej časti.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty