Územné plány zón

Územné plány zón sú dôležitým územnoplánovacím nástrojom, ktorý vychádza z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Usmerňujú a regulujú rozvoj na zonálnej úrovni a chránia prírodné prostredie, kultúrne a pamiatkové hodnoty v konkrétnom území. Slúžia predovšetkým na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Územné plány zón určujú zásady a regulatívy:

    podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
    umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a do urbánnych priestorov a
    zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov.
Regulatívy sa tu stanovujú v podrobnosti na pozemok a určujú sa podmienky na umiestnenie stavieb. Územia, pre ktoré sa má spracovať územný plán zóny, stanovuje nadradená územnoplánovacia dokumentácia – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Územné plány zón musia byť v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, teda platného územného plánu mesta.
Niektoré územné plány zón na území Bratislavy obstaralo a schválilo hlavné mesto SR Bratislava, ďalšie územné plány zón obstarali a schválili jednotlivé mestské časti. Nižšie uvádzame odkazy na územné plány jednotlivých zón. Radi by sme dali do povedomia, že za obsah odkazov na územné plány zón sú zodpovedné mestské časti, ktoré ich obstarávali.

Platné územné plány zón