Územné plány zón sú dôležitým územnoplánovacím nástrojom, ktorý vychádza z Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Usmerňujú a regulujú rozvoj na zonálnej úrovni a chránia prírodné prostredie, kultúrne a pamiatkové hodnoty v konkrétnom území. Slúžia predovšetkým na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

Územné plány zón určujú zásady a regulatívy:

 • podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia,
 • umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a do urbánnych priestorov a
 • zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov.

Regulatívy sa tu stanovujú v podrobnosti na pozemok a určujú sa podmienky na umiestnenie stavieb. Územia, pre ktoré sa má spracovať územný plán zóny, stanovuje nadradená územnoplánovacia dokumentácia – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Územné plány zón musia byť v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, teda platného územného plánu mesta.

Niektoré územné plány zón na území Bratislavy obstaralo a schválilo hlavné mesto SR Bratislava, ďalšie územné plány zón obstarali a schválili jednotlivé mestské časti. Nižšie uvádzame odkazy na územné plány jednotlivých zón. Radi by sme dali do povedomia, že za obsah odkazov na územné plány zón sú zodpovedné mestské časti, ktoré ich obstarávali.

Platné územné plány zón

Čunovo

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Čunovo:

 • Územný plán zóny MČ Bratislava-Čunovo Danubia park (2009) schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Čunovo č. 217/2008, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2008 ↗︎, spracovateľ Ing. arch. Spáčil, Ing. arch. Hanzalík Pri tomto územnom pláne zóny sa zistil nesúlad s ÚPN mesta v časti riešeného územia a potreba obstarania aktualizácie územného plánu.
 • ÚPN Z záhradkárskej a chatovej osady BA MČ Čunovo Dolné Kostolné polia ↗︎ schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Čunovo č. 271/2016 dňa 14.11.2013, záväzná časť vyhlásená VZN č. 3/2013 zo dňa 14.11.2013, spracovateľ Ing. arch. Sopirová

Devín

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Devín:

Devínska Nová Ves

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves:

Jarovce

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Jarovce:

 • Územný plán zóny Jarovce PD – dvor schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 5.6. dňa 25.11.2003, záväzná časť vyhlásená VZN č. 3/2003 ↗︎ zo dňa 25.11.2003, spracovateľ Ing. arch. Mitske Pri tomto územnom pláne zóny sa zistil nesúlad s ÚPN mesta v časti riešeného územia a potreba obstarania aktualizácie územného plánu.
 • Územný plán zóny Jarovce PD – dvor – sektor 1 schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 198/2012 dňa 25.6.2012, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/2012 ↗︎ zo dňa 24.4.2012, spracovateľ Ing. arch. Mitske
 • Územný plán zóny Jarovce - Sever 2023 ↗︎ schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Jarovce č. 9/2022 dňa 12. decembra 2022 , záväzná časť vyhlásená VZN č. 4 zo dňa 12.12.2022 s nadobudnutím účinnosti 01.01.2023, spracovateľ JELA, s.r.o

Karlova Ves

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Karlova Ves:

Lamač

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Lamač:

Nové Mesto

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto:

Petržalka

Obstarávateľ hlavné mesto SR Bratislava:

Podunajské Biskupice

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice:

 • Územný plán zóny Podunajské Biskupice – Centrum ↗︎ (1996) v znení zmien a doplnkov (2001, 2005, 2015, 2021). Záväzná časť vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení VZN č. 3/2001, v znení VZN č. 1/2005, v znení VZN č. 5/2015 a v znení VZN č. 4/2021, spracovateľ Stapring, a.s.

Rusovce

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Rusovce:

 • Územný plán zóny Rusovce-sever ↗︎ (2018) schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 408 dňa 14.3.2018, záväzná časť vyhlásená VZN č. 1/2018, spracovateľ Ing. arch. Dinaj
 • Územný plán pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce ↗︎ (2016) schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 160 dňa 7.4.2016, záväzná časť vyhlásená VZN MČ Rusovce č. 4/2016 zo dňa 7.4.2016, spracovateľ AUREX, s.r.o., Ing. arch. Klaučo

Ružinov

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Ružinov:

Staré Mesto

Obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava:

 • Aktualizácia Územného plánu zóny A6 Bratislava (1993) v znení zmien a doplnkov (1996, 2001, 2004), schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 771/1994, záväzná časť vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy (aj ako „VZN“) č. 11/1994 v znení  VZN č. 17/1996,  VZN č. 7/2001, VZN č. 3/2004, spracovateľ Ing. arch. V. Zigo
 • Územný plán zóny Dunajská (1996) v znení zmien a doplnkov (2007, 2010/1, 2010/2), schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 269/1996, záväzná časť vyhlásená VZN č. 4/96 v znení VZN č. 8/2007, VZN č. 4/2010 a VZN č. 7/2012, spracovateľ Ing. arch. O. Peržel. V tomto čase je zabezpečovaná aktualizácia územného plánu zóny.
 • Územný plán zóny Machnáč (1999) v znení zmien a doplnkov (2003, 2008), schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 133/1999, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/1999 v znení  VZN č. 2/2003 a  VZN č. 11/2008, spracovateľ Ing. arch. G. Drobniak, Ing. arch. A. Mudrochová
 • Územný plán zóny Podhradie (2006) schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1055/2006,  záväzná časť vyhlásená VZN  č. 3/2006, spracovateľ AUREX, Bogár, Králik, Urban

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto:

 • Územný plán zóny Kráľovské údolie, Bôrik ↗︎ (2002) v znení zmien a doplnkov (2004, 2005, 2014), schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 175/2002, záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2002, v znení VZN č. 12/2004, VZN č. 6/2005, VZN č. 4/2016, spracovateľ APROX, s.r.o.
 • Územný plán zóny Mudroňova – juhozápad ↗︎ (2004) v znení zmien a doplnkov (2010), schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 124/2004,  záväzná časť vyhlásená VZN č. 7/2004 v znení VZN č. 1/2010, spracovateľ AUREX, s.r.o.
 • Územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády ↗︎ (2007) v znení  zmien a doplnkov (2010), schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.13/2007, záväzná časť vyhlásená  VZN č. 1/2007 v znení VZN č. 2/2010, spracovateľ Ing. arch. J. Plencnerová
 • Územný plán zóny Chalúpkova ↗︎ - čistopis 2017 - schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/20018, záväzná časť vyhlásená  VZN č. 1/2018 zo dňa 06. februára 2018, spracovateľ Ing. arch. J. Plencnerová

Vrakuňa

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Vrakuňa:

 • Územný plán zóny Nová Vrakuňa (2006) schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 738, záväzná časť vyhlásená VZN č. 3/2008 ↗︎, spracovateľ Ing. arch. Mitske
 • Územný plán zóny Horné diely (2005) v znení zmien a doplnkov (2021) schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 534, č. 535, záväzná časť vyhlásená VZN č. 2/2005 v znení VZN č. 3/2021, spracovateľ Ekoplán, s.r.o.

Záhorská Bystrica

Obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica: