Územný plán zóny rieši územie s charakterom stabilizovanej malopodlažnej zástavby rôzneho typu, charakteru a hustoty v severozápadnej časti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Významnú súčasť územia tvorí Horský park, areál pamätníka Slavín, areál Juventy a Kalvária.

Zóna je charakteristická výskytom kultúrnych, historických a sociálnych hodnôt s kvalitnou romantickou a funkcionalistickou architektúrou. Mnohé objekty sú zapísané v zozname nehnuteľných kultúrných pamiatok.

Územie zóny je zo severu vymedzené Hroboňovou ulicou, Pražskou cestou, z východu časťou Pražskej cesty. Hlbokej cesty, ulicou Fraňa Kráľa, Moyzesovou ulicou, z juhu časťou Palisád, Šulekovou ulicou a zo západu Búdkovou ulicou.

Územný plán zóny - Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 609/2001 zo dňa 28.6.2001. Záväzná časť predmetného územného plánu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 7/2001 ↗︎ s účinnosťou 1.9.2001.

Územný plán zóny - Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava, rok 2003 v sektoroch 3, 7b, 9a, 12, 13, 16, 56, 72 a 84 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 333/2004 zo dňa 1.4.2004. Záväzná časť predmetného územného plánu bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2004 ↗︎ s účinnosťou 1.5.2004.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Textová časť

Grafická časť

Sektor č. 3

Sektor č. 7b

Sektor č. 9a

Sektor č. 12

Sektor č. 13

Sektor č. 16

Sektor č. 56

Sektor č. 72

Sektor č. 84