Územný plán zóny Podhradie, 2006 bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislava č. 1055/2006 zo dňa 6.7.2006. Záväzná časť predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2006 ↗︎ zo dňa 6.7.2006. Územný plán zóny Podhradie rieši územie medzi hradným bralom a nábrežím rieky Dunaj, siahajúce od jestvujúcich budov vežových obytných domov po Nový most.

Riešené územie je navrhované ako polyfunkčná mestská štvrť s vybavenosťou mestského až nadmestského významu, so zastúpením zariadení administratívy, obchodu, služieb verejného stravovania, a kultúry, taktiež sú navrhované funkcie prechodného a trvalého bývania. Časť riešeného územia, Vydrica, je tvorená kombináciou radovej a blokovej zástavby, územie Zuckermandla je navrhnuté vo forme blokovej zástavby okolo mestskej triedy s vertikálnou segregáciou dopravy a pešieho pohybu formou plateau.

Kúrie ako zachovaná enkláva bývalého Podhradia tvoria spojovací článok medzi sektormi Zuckermandel a Vydrica a priestorovo sú od susedných sektorov oddelené plochami a líniami zelene. V panoráme Podhradia je zachovaná zeleň hradného brala, medzi navrhovanou stavebnou štruktúrou sú vyformované verejné priestory, námestia, ulice, pešie mestské, rekreačné i náučné trasy, pešie prepojenia medzi Hradom, nábrežím, historickým jadrom, budúcim areálom River Park a Podhradím.

Návrh rešpektuje existujúce zachované objekty pamiatkového záujmu a pamiatkovo chránené objekty, plnohodnotne ich zapája do novej zástavby, ale nekopíruje pôvodnú urbanisticko-architektonickú štruktúru Podhradia, ktorá bola rozsiahlymi asanáciami koncom 20. storočia takmer úplne odstránená.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty