Územný plán zóny rieši územie s charakterom prevažne individuálnej malopodlažnej zástavby na severozápadnej strane mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Zóna Machnáč je vymedzená ulicami: Slávičie údolie, Hrebendova, Jančova, Mudroňova, Búdková, Lovinského, Pri Habánskom mlyne a Mlynská dolina. V návrhu záväznej regulácie hmotovo – priestorového usporiadania je riešené územie rozdelené do ôsmich lokalít a každá lokalita sa člení na sektory.

Záväzná regulácia v územnom pláne zóny určuje limity využitia územia, stanovuje reguláciu funkčného a hmotovo – priestorového usporiadania, dopravného a technického vybavenia, ako i zásady ochrany a tvorby prírody a krajiny pre jednotlivé sektory v lokalite.

Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky 2002, územnoplánovacia dokumentácia, ktorou bol aktualizovaný Územný plán zóny Machnáč z roku 1999, bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 111/2003 zo dňa 26.6.2003. Záväzná časť predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2003 ↗︎ zo dňa 26.6.2003, spolu s Prílohou k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2003 ↗︎.

Na základe zaevidovaných podnetov na zmenu regulácie hmotovo – priestorového usporiadania bola následne obstaraná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky 2005, ktorá aktualizuje regulatívy hmotovo – priestorového usporiadania v časti územia lokality Machnáč, a to v sektoroch č. 1-10/4, 1-10/8, 3-10/3, 5-11/3, 8-44/13 a 8-44/13A a doplnenie verejnoprospešných stavieb v lokalite pri zachovaní koncepcie usporiadania územia podľa platného územného plánu zóny. Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky 2005 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 598/2008 zo dňa 15.12.2008. Záväzná časť predmetného územného plánu zóny bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2008 ↗︎ zo dňa 15.12.2008.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty