Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom

Územný plán zón rieši územie pravobrežnej časti celomestského centra – petržalskú časť popri nábreží Dunaja medzi Mostom SNP a Prístavným mostom až po železničnú trať. Rozvoj územia sa navrhuje v kontexte s pripravovanou ľavobrežnou časťou celomestského centra a s jestvujúcou urbanistickou štruktúrou Petržalky. Bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1056/2006 dňa 6.7.2006. Záväzná časť je zverejnená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2006 ↗︎.

Návrh je založený na princípe blokovej štruktúry zohľadňujúci nadradené kompozičné princípy – veľtok Dunaj, Hradný vrch s hradom, zónu Pribinova, Sad J. Kráľa, Viedenskú cestu a dopravné koridory troch mostov. Cieľom je vytvoriť hodnotné prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a poskytnúť kvalitné zariadenia obchodu, služieb, administratívy, kultúry, športu a bývania.

Pre voľnočasové rekreačné aktivity a športový pohyb sú vytvorené plochy zelene v novom centrálnom mestskom parku s vodnou plochou, ďalej sú tu plochy zelene medzi bytovými domami a hrádzou, mestská promenáda so zeleňou, nábrežná promenáda, pešie a cyklistické trasy v zastavanom aj v prírodnom prostredí inundácie. Novým prvkom v území inundácie je rameno Dunaja.

Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, zmeny a doplnky 01

Hlavné mesto SR Bratislava pristúpilo k aktualizácii územného plánu zóny z podnetu vlastníka pozemku. Zámerom je vybudovať multifunkčné kultúrne centrum celomestského významu. Zmeny a doplnky sa týkajú územia riešeného v územnom pláne zóny v sektore E, ktorý je vymedzený zo severu protipovodňovou hrádzou, zo západu zemným valom pod Jantárovou cestou (Starý most) a z juhu a východu novou obslužnou komunikáciou Janíkova. Navrhla sa zmena regulatívov priestorového usporiadania v sektore E, vyriešil sa dopad tejto zmeny na ostatné časti záväznej časti územného plánu zóny a upravila sa trasa verejnoprospešných stavieb, pričom koncepcia usporiadania územia ostala zachovaná.

Zmeny a doplnky boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 743/2009 zo dňa 24.9.2009. Záväzná časť zmien a doplnkov 01 je zverejnená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2009 ↗︎ vrátane príloh ↗︎.

Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia

Dokumenty