Horský park patrí k najhodnotnejším prírodným a krajinotvorným prvkom hlavného mesta, má nenahraditeľnú ekologickú hodnotu a významnú rekreačnú úlohu.

Pri tomto jedinečnom území pozorujeme stret jeho dvoch najvýznamnejších funkcií – rekreačnej a funkcie ochrany prírody. Akým spôsobom sme vypracovali Program starostlivosti na najbližších 30 rokov, aby boli zabezpečené všetky potrebné úlohy lesoparku?

Fotka - chodník v Horskom parku s informačnou tabulou Korzo Horský park

Ako bude Horský park využívaný po novom?

Prioritou je všeobecná ochrana Horského parku spôsobom, aby Horský park mohol slúžiť na ochranu prostredia a tiež na rekreáciu a vzdelávanie návštevníkov.

V Horskom parku vytvárame tri rozličné priestory, pričom každý z nich bude mať primárne inú funkciu.

Na základe podobných typov biotopov a rozdielnej potreby starostlivosti budú funkčné priestory rozdelené na 5 ekologicko-funkčných priestorov (EFP). Jednotlivé (EFP) budú mať v teréne vyznačené hranice.

Mapka zobrazujúca zonáciu Horského parku - všetky zóny
Mapka zobrazujúca zonáciu Horského parku - zóna A

A: Les v prírodnom priestore

Priestor veľkosti 5,579 ha, kde je prioritou ochrana prírody. Všetky opatrenia nastavujeme tak, aby sme tu vykonávali čo najmenej zásahov. Cieľom je zabezpečiť zachovanie starého lesného porastu za účelom dosiahnutia prirodzených procesov. Po dosiahnutí stanovených cieľov sa územie dostane do bezzásahového režimu.

V prvej fáze vyznačujeme hranice tohto priestoru. Na vstupe osádzame informačné tabule s textom: „Pozor, prírodný priestor s bezzásahovým režimom, zvýšené nebezpečenstvo padania konárov a stromov. Vstup na vlastné riziko.“ Opatrením nedôjde k zákazu vstupu do územia, je ale potrebné, aby si návštevníci uvedomili, že v tejto zóne hrozí riziko pádu konárov, stromov, prípadne častí korún, preto vás prosíme o opatrnosť. Padnuté stromy a drevo ponechávame na mieste a nebude sa s ním žiadnym spôsobom manipulovať.

Na zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti z tohto priestoru odstraňujeme všetky prvky drobnej architektúry ako lavičky, detské hracie prvky či smetné nádoby. Zásahy do porastu budú v počiatočnej fáze súvisieť s odstránením inváznych rastlín a drevín. Dosádzame tu len druhy pôvodného biotopu, nie introdukované dreviny, a takisto tu nevykonávame orezy a výruby drevín.

Mapka zobrazujúca zonáciu Horského parku - zóna B

B: Les v prechodnom priestore (5,956 ha)

Hlavnou funkciou tohto ekologicko-funkčného priestoru bude vytvoriť akúsi nárazníkovú zónu medzi bezzásahovým priestorom a priestorom rekreačným. Cieľom bude zabezpečiť zachovanie starého lesného porastu za účelom dosiahnutia prirodzených procesov.

Aj z tohto priestoru budú odstránené všetky prvky drobnej architektúry, avšak s výnimkou smetných nádob. Na rozdiel od EFP1 bude možné vykonávať výruby a orezy nebezpečných stromov vo výnimočných prípadoch v minimálne nevyhnutnej miere, a to vždy po dohode so Štátnou ochranou prírody (ŠOP). Padnuté drevo bude možné v minimálnej miere presúvať v rámci zóny v čo najkratšom čase po spadnutí, a následne bude musieť ostať bez pohybu.

Zásahy do porastu budú súvisieť najmä s odstraňovaním inváznych druhov rastlín. Výsadba bude povolená len v rámci pôvodných druhov na danom území.

Mapka zobrazujúca zonáciu Horského parku - zóna C1

C1: Les v edukačno-rekreačnom priestore (10,541 ha)

Okrem zachovania starého lesného porastu v tomto ekologicko-funkčnom priestore, ktorý predstavuje takmer polovicu rozlohy Horského parku, vystupuje do popredia funkcia rekreačná a edukačná.

To znamená, že plocha bude spravovaná v osobitnom režime s prihliadnutím na rekreačné a edukačné využitie. Keďže priestor je najčastejšie využívaný návštevníkmi parku a ich bezpečnosť je na prvom mieste, bude možné v tomto priestore vykonávať bezpečnostné výruby drevín, orez konárov, nakladať s padnutým drevom.

Rovnako bude možné realizovať dosadenie drevín, bylín a nových prvkov drobnej architektúry po dohode so ŠOP. Padnuté drevo bude možné v prípade potreby odvetviť a premiestniť v rámci parku. Cieľom všetkých vykonaných opatrení bude vytvoriť také podmienky, aby sa toto územie mohlo plne využívať na edukačno-rekreačné funkcie.

Mapka zobrazujúca zonáciu Horského parku - zóna C2

C2: Lúka v edukačno-rekreačnom priestore (0,132 ha)

Hlavnou úlohou priestoru vymedzeného v rámci EPF3 bude zabezpečiť dlhodobú starostlivosť o lúčne spoločenstvá s prihliadnutím na rekreačnú a edukačnú funkciu.

Lúka bude spravovaná osobitným režimom, to znamená, že ju budeme pravidelne kosiť, odvážať hmotu preč, a budeme sem vedieť dosádzať vhodné byliny a po dohode so ŠOP aj prvky drobnej architektúry.

Mapka zobrazujúca zonáciu Horského parku - zóna C3

C3: Mokraď v edukačno-rekreačnom priestore (0,411 ha)

Tento priestor vymedzený v rámci EPF3 bude mať hlavnú úlohu v zachovaní a zlepšení stavu mokrade. Chceme zaistiť predĺženie jej životnosti a priahliadať na rekreačnú a edukačnú funkciu územia.

Plánujeme tu vytvoriť podmienky na zlepšenie prostredia pre obojživelníky, ktoré sa v Horskom parku nachádzajú. Pre zachovanie mokrade je nutné realizovať isté technické opatrenia v podobe prehĺbenia mokrade.

Historická fotografia Horského parku

Historická fotografia Horského parku

Historická fotografia Horského parku

Na čo sa v rámci obnovy parku môžete tešiť?

Chceme sa zamerať tiež na prezentovanie územia aj ako edukačnej zóny vývoja lesného spoločenstva vo všetkých jeho etapách. To bude jeden z prioritných prvkov v chránenom areáli, keďže sa vytvorí tzv. „bezzásahová zóna,“ ktorá bude edukačným priestorom pre všetkých, ktorých zaujíma vývoj lesného porastu, a zároveň aj prezentácia pre rôzne študijné účely.

Fotka - stromy v Horskom parku

Taktiež vzniknú v Horskom parku miesta pre podporu biodiverzity (hmyzu, obojživelníkov, vtákov a rôznych húb a rastlinných spoločenstiev) keďže v časti CHA bude postupne zamedzený pohyb návštevníkov odumierajúcimi stromami, ktoré sú súčasťou kolobehu života lesa.

V časti CHA mimo „bezzásahovej zóny“ bude zabezpečená rekreačná funkcia s prihliadnutím na ochranu prírody vychádzajúcej z potrieb 4. stupňa ochrany. Práve tu obnovíme oddychové zóny (obnova kruhovej lavičky), zelené terasy, športové zóny – fitnes prvky, detské lavičky, bežeckú cestu, prechádzkové zóny (chodník nad mokraďou), sprístupníme tiež miesta pre ukážku biotopov. Zrevitalizujeme mobiliár (oprava sochárskych diel, altánku, výmena lavičiek a pod.) a vytvoríme priestor pre rozmnožovanie obojživelníkov a tiež edukačným plochám pre introdukované dreviny.

Fotka - ihrisko v Horskom parku