Pre strom najprv zabezpečujeme minimálnu výsadbovú plochu. Tá sa nachádza mimo zhutnenej vrstvy a neprekoreniteľných materiálov. Rovnako musí byť zaistená dostatočná plocha pre vsakovanie dažďovej vody a prevzdušňovanie. To je možné splniť aj využitím adekvátnych technických a vegetačno-technických prvkov, ktoré zaistia dostatočné množstvo vody a prevzdušnenia. Dreviny je potrebné pred výsadbou skontrolovať. Kontroluje sa hlavne možné poškodenie kôry, konárov a výhonkov spôsobené prevozom a manipuláciou, tvar a zahustenie koruny.

Fotka - detial sadeníc
Fotka - výsadba stromov na Mlynských nivách

Správna príprava výsadbových jám je potrebná k ideálnemu prijatiu vysádzaných drevín. Výsadbové jamy musia byť minimálne 1,5 krát väčšie ako je zemný bal vysádzaných rastlín. Koreňový priestor predstavuje 1/10 projekčného objemu koruny. Test priepustnosti podložia realizujeme pred vysadením stromu na stanovisko. Vykonávame ho naplnením jamy dostatočným množstvom vody. Pred vložením dreviny do výsadbovej jamy nainštalujeme kotvy. Pri drevinách s koreňovým balom uvoľníme zviazanie balu v mieste takzvaného koreňového kŕčka, teda na rozhraní kmeňa a koreňového systému. Pri zasypaní nesmie byť povrch zeminy vyšší ako v zemnom bale dreviny.

Pri zasypávaní zemného balu do výsadbovej jamy rovnomerne pridávame dávku hnojiva v množstve 20 tabliet na 1 ks dreviny, ak je po kontrolnom rozbore nepostačujúca dávka živín v zásypovom substráte. Dopĺňame aj mykorhízne huby ako podporu pre lepšie zakorenenie a správny príjem živín. Tieto aplikujeme vo forme zálievky do koreňového balu, v množstve odporučenom výrobcom. Následne koreňové baly zo všetkých strán obsypeme kyprou zeminou, rovnomerne pritláčame a zalejeme. Po zahrnutí výsadbovej jamy vytvoríme zavlažovaciu misu. Zavlažovacia misa je špeciálne upravený povrch výsadbovej jamy, ktorý vytvára podmienky na ďalší rast a vývoj dreviny. Pri drevinách je potrebné vytvoriť závlahové misy tak, aby voda stekala smerom k drevine – tvar lievika. Počas výsadby je nevyhnutné zabezpečiť priebežné zaliatie, aby sa docielilo rovnomerné zavlaženie celého koreňového balu, výsadbovej jamy a jej bezprostredného okolia.

Fotka - výsadba stromu
Fotka - vysadené stromy

Výsadba je pre rastlinu šokom, a preto ako zmiernenie stresového javu je povýsadbový rez neoddeliteľnou súčasťou výsadbových prác. Pri povýsadbovom reze dodržujeme prirodzenú alebo požadovanú rastovú formu. Poškodené časti dreviny je potrebné odstrániť alebo ošetriť. Úprava koruny sa vykonáva presvetľovaním, teda odstránením konárov až pri kmeni, ale aj skracovaním výhonkov. Terminál, teda výšku stromu, je potrebné skrátiť aj z dôvodu, že ak by sme skracovali iba vetvy, vznikla by disproporcia s výškou. Výnimkou, kedy je možné od rezu ustúpiť, je, ak je koruna výrazne kompaktná a pevná a po reze bočných výhonkov je terminál v proporcii s korunou.

Starostlivosť o stromy a ich správna výsadba sú dôležité

Metropolitný inštitút spolu s oddelením tvorby mestskej zelene vypracovali manuál na ochranu a údržby zelene v meste.

Viac informácií nájdete na stránke Metropolitného inštitútu Bratislavy ↗︎.

Princípy a štandardy zelene v meste

Mapa výsadby drevín

Na mape nájdete Informácie o tom, kde sú vysadené konkrétne druhy drevín, či kto podporil túto výsadbu v rámci iniciatívy 10 000 stromov. Mapa výsadby drevín je plná zelene a to nie len tak hocijakej. Každý z najvysádzanejších druhov drevín ma priradenú vlastnú farbu.