Tax and fees

VZN 13/2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR v znení neskorších predpisov

Dopĺňa neplatné VZN

Toto VZN je dodatkom k VZN 12/2001, ktoré bolo zrušené nariadením VZN 4/2016 s účinnosťou od 20. 07. 2016.

Main document

VZN 13/2012PDF • 61.6 kB

Attachments

Amendments

Go to regulation
Go to regulation
Go to regulation
Go to regulation

Influence on other regulations

This regulation amends VZN 12/2001.

This regulation cancels VZN 13/2004.