Order and cleanliness

VZN 6/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zrušené

Toto VZN bolo zrušené všeobecne záväzným nariadením VZN 18/2023 dňa 01. 01. 2024.

Main document

VZN 6/2020PDF • 208 kB

Attachments

Redakcne_oznamenie.docxDOCX • 16.1 kB

Amendments

VZN 11/2021

1 attachment

Go to regulation
VZN 12/2021

Full text regulation

Go to regulation

Influence on other regulations

This regulation doesn't amend any regulations.

This regulation doesn't cancel any regulation.