Archív mesta Bratislavy je verejný archív, ktorý zriaďuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Má v starostlivosti viac ako 350 archívnych fondov a zbierok a plní nezastupiteľnú úlohu pri svojej vedeckej, kultúrnej a osvetovej činnosti, ako aj pri nadobúdaní a záchrane historických dokumentov. Vďaka nim máme omnoho plastickejší obraz o minulosti a o živote obyvateľov a obyvateliek mesta.

Archív mesta Bratislavy zabezpečuje:

  • preberanie, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti orgánov mesta Bratislavy, jeho mestských častí, nimi zriadených a založených právnických osôb a významných fyzických osôb pôsobiacich v meste Bratislava,
  • výkon predarchívnej starostlivosti – evidenciu pôvodcov registratúr, schvaľovanie registratúrnych poriadkov a plánov pôvodcov registratúr, vyraďovanie registratúrnych záznamov pôvodcov po uplynutí lehoty uloženia,
  • prístup k archívnym dokumentom, archívnym pomôckam a k evidencii archívnych dokumentov, ktoré prevzal vydávaním výpisov, odpisov, potvrdení, vyhotovovaním kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov (v zmysle zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. – nie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií),
  • evidenciu archívneho dedičstva v informačnom systéme Afondy,
  • správnu agendu a vyberá správne poplatky podľa osobitného predpisu,
  • digitalizáciu archívnych dokumentov, vyhotovovanie konzervačných a študijných kópií, ako aj vyhotovovanie fotografií a kópií pre žiadateľov,
  • úlohy pri propagácii bratislavských dejín v spolupráci s masmédiami, vedeckými, odbornými, spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami,
  • úlohy v oblasti spolupráce s inými archívmi doma i v zahraničí ako aj vedeckými a kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi v meste,
  • starostlivosť o knižničný fond a spolupracuje s odbornými pracoviskami pri spracovávaní historických fondov knižnice.

Archív je súčasťou organizačnej štruktúry magistrátu ako referát v oddelení kultúry, ktoré je podriadené priamo riaditeľovi magistrátu. Kontrolným a metodickým orgánom je odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR.