Koncepcia kultúry

Hlavné mesto SR Bratislava v gescii Oddelenia kultúry pripravuje  Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030, ktorá má zadefinovať rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaviť nástroje pre systémovú podporu kultúry v nadväznosti na aktuálne výzvy a problémy v spoločnosti.

Oddelenie kultúry Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava pracuje pri vzniku koncepcie kultúry s nasledovnými prístupmi:

  • udržateľný prístup ku kultúre, ktorý je založený na identifikácii kultúrnych potrieb obyvateľov mesta, mapovaní miestnej kultúrnej infraštruktúry a kultúrnej ponuky, definovaní cieľov a spôsobu ich implementovania a vyhodnocovania, férových a transparentných pravidlách rozdeľovania zdrojov, so špeciálnym dôrazom na participáciu širokej skupiny obyvateľov.
  • širšie vnímanie kultúry a jej prepojenia na ostatné oblasti mestského života, ako napr. sociálna inklúzia, vzdelávanie, životné prostredie, a pod.
  • ciele udržateľného rozvoja vychádzajúce z dokumentu OSN „Agenda 2030“ a medzinárodného dokumentu „Agenda 21 pre kultúru“, ktorého cieľom je uznať kultúru ako jeden zo základných pilierov udržateľnosti.

Kontakt

Ing. Andrea Kocianová - koordinácia prípravy koncepcie kultúry

+421-2-59356499

dekadaprekulturu@bratislava.sk


V procese tvorby koncepcie budú využívané metódy participácie, ako napr. okrúhle stoly, workshopy, semištrukturované rozhovory, fokusové skupiny, pracovné skupiny, a pod.

Koncepcia kultúry bude otvoreným, pravidelne vyhodnocovaným a aktualizovaným dokumentom. Všetky informácie o prebiehajúcich stretnutiach, ako aj o tom, ako sa môže verejnosť zapojiť do tvorby koncepcie kultúry, nájdete na novej webovej stránke www.dekadaprekulturu.sk.