Mapa školských obvodov

Oddelenie školstva, športu a mládeže pripravilo v spolupráci s oddelením geoinformačného systému a v súčinnosti so všetkými sedemnástimi mestskými časťami mapu školských obvodov v Bratislave. Mapa školských obvodov predstavuje prehľad verejných základných škôl zriadených na území hlavného mesta. V zmysle príslušných zákonov plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Mapa umožní rodičom ľahšie sa orientovať v rajonizácii ZŠ a prehľadným spôsobom zistiť, ku ktorej spádovej škole podľa VZN svojej mestskej časti ich bydlisko spadá.