Archívne fondy

Archív mesta Bratislavy má v starostlivosti spolu viac ako 350 archívnych fondov a zbierok.
Najrozsiahlejším a pre vedecké bádanie najvzácnejším je fond Mesto Bratislava. Jeho najstarším dokumentom je listina Bela IV. z roku 1245.
Stredoveký listinný a listový materiál obsahuje spolu 6 584 jednotlivín. Medzi nimi vyniká listina Ondreja III. z 2.12.1291 o udelení mestských výsad pre mesto. Novoveký listinný a listový materiál vedený v Archíve mesta Bratislavy od roku 1551 až do 20. storočia obsahuje viac ako 20 000 kusov.
Mestské knihy sú vedľa listinného materiálu najcennejším a najpodrobnejším prameňom pre poznanie mestského života od stredoveku až do dnešných čias. Pozornosť si zasluhujú aj fondy bratislavských cechov a cechov bratislavského Podhradia. Najstarším známym cechom,  založeným roku 1349, bolo Bratstvo Božieho tela.
K fondom, mapujúcim kultúrny a spoločenský život v meste, patria spolky, medzi ktorými vyniká Cirkevný hudobný spolok.  Popri iných dokumentoch obsahuje hlavne rozsiahlu zbierku hudobných diel významných autorov, akými boli Beethoven, F. Liszt, J. L. Bella.
Nemenej zaujímavými sú fondy viac ako  60 bratislavských osobností a rodín, medzi ktorými boli obchodníci, diplomati, filantropi, umelci, ako i osobné fondy slovenských národných dejateľov, akými boli M. M. Hodža, či J. M. Hurban.
Významné sú nobilitáriá – zbierka erbových a zemianskych listín, heraldická a genealogická zbierka (1434 - 1901). Veľmi hodnotný materiál obsahuje Zbierka máp a plánov (1552 - 1998). V súčasnosti obsahuje viac ako 1800 inventárnych jednotiek.
K ďalším zaujímavým dokumentom patrí zbierka plagátov a drobnej tlače, ako aj iný dokumentačný materiál. Takými sú kroniky či rozsiahla zbierka periodickej tlače na čele s novinami Pressburger Zeitung, ktoré začali vychádzať v Bratislave v roku 1764. Tieto noviny patria ku prvej sérii zdigitalizovaných dokumentov nášho archívu, v súčasnosti sú už dostupné na internete.
Z fondov 20. storočia najvýznamnejšie miesto zaujímajú fondy Mestského notárskeho úradu, Investingu, Útvaru hlavného architekta a hlavne Národného výboru mesta Bratislavy, ktorý je najväčším novovekým fondom Archívu mesta Bratislavy. Len spisový materiál z rokov 1945 - 1968 je uložený v 3509 archívnych škatuliach. Tieto archívne fondy sú v súčasnosti aj najviac využívané bádateľmi hlavne v súvislosti s privatizáciou, súdnymi rehabilitáciami, reštitúciami, stavebnými či majetkovoprávnymi konaniami.
Veľkou skupinou fondov sú materské, základné i stredné školy a iné školské a vzdelávacie zariadenia ako aj fond Mestskej správy školských a kultúrnych zariadení. Využívané sú hlavne z dôvodu poskytovania údajov o ukončení vzdelania a o zamestnaní, prípadne pre potreby dôchodkového zabezpečenia.
Archív mesta Bratislavy má povinnosť preberať od pôvodcov a ich právnych nástupcov po vyraďovacom konaní nové registratúry, ktoré pretransformuje na nové fondy. Na takéto spracovanie čakajú fondy Národného výboru mesta Bratislavy, obvodných národných výborov, škôl a ďalších inštitúcií. Po spracovaní budú dostupné verejnosti rovnako, ako sú dostupné aj naše historické archívne fondy.