Metropolitný inštitút Bratislavy

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) je odbornou organizáciou, ktorá sa zameriava na strategický rozvoj a budúcu podobu mesta.

Nosnou činnosťou je strategické a územné plánovanie. Kľúčové sú aj prípravy architektonických súťaží pre mestské a verejné priestory v Bratislave. Medzi ďalšie kompetencie patrí napríklad dátová politika mesta, tvorba analýz a verejných politík v kompetencii mesta alebo aj participácia, ktorá sa do procesu rozvoja snaží zapojiť relevantných aktérov.

Rozvoj mesta je dlhodobý proces, do ktorého sa MIB zapája ako jeden z hlavných partnerov.

V záujme udržateľného rozvoja mesta a metropolitného územia vo všetkých oblastiach je nevyhnutné inovovať doterajšie prístupy k tvorbe verejných politík a využívať všetky overené aj inovatívne nástroje pre stimuláciu a reguláciu rozvoja mesta a jeho metropolitného územia. Aby sme zmene napomohli, MIB vznikol ako nástroj, ktorý je nositeľom nového pohľadu na mesto a jeho fungovanie.

V prípade strategického plánovania MIB spolupracuje na tvorbe Plánu Bratislava 2030, ktorý bude rozvíjať pripravovaný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a bude predstavovať základnú víziu rozvoja Bratislavy na najbližšie dekády.

Kontakty

Kancelária riaditeľa: riaditel@mib.sk

Asistent riaditeľa: +421 2 593 56 851

Kontakt pre médiá: media@mib.sk

Kontakt pre verejnosť: info@mib.sk

Sekcia súťaží: sutaze@mib.sk

Sekcia participácie a komunikácie: participacia@mib.sk

Sekcia mestských priestorov: mestskepriestory@mib.sk              

Sekcia verejných priestorov: verejnepriestory@mib.sk

Sekcia prierezových činností: prierezovecinnosti@mib.sk

Organizačná štruktúra