Zajtra: Polooblačno 26°C

Školstvo a mládež

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo vyhlasuje súťaž o lístky na playoff MS v ľadovom hokeji pre žiakov

Ide o výtvarnú súťaž s názvom „Hokejová Bratislava“, do ktorej sa môže prihlásiť každý žiak základnej školy, strednej školy, základnej umeleckej školy alebo centra voľného času, a to zaslaním výtvarnej práce na tému „Ľadový hokej“;
môže ísť o prácu vytvorenú na ľubovoľnom formáte (A4, A5...) a ľubovoľnou technikou: práca musí byť na zadnej strane označená menom, priezviskom a adresou školy – víťazov budeme kontaktovať práve prostredníctvom školy.

Termín zasielania výtvarných prác je do 10.5.2019 na oddelenie školstva a športu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava poštou alebo osobne do podateľne. Nezabudnite prosím uviesť názov súťaže: „Hokejová Bratislava“.

Súťažíme o lístky na zápasy play-off Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji do primátorského VIP skyboxu. Najkrajšie práce vyberie komisia zložená zo zamestnancov magistrátu na čele s primátorom Matúšom Vallom v pondelok, 13. mája 2019.

Hlavné mesto vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže, ktorá sa v kalendárnom roku 2018 stala víťazom  na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych či krajských predmetových súťažiach a olympiádach

Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúš Vallo chce poďakovať nielen talentovanej mládeži, ale aj ich pedagógom, či trénerom, ktorí ich na súťaže pripravovali. Hlavným cieľom podujatia, ktoré sa uskutoční  dňa 5. júna 2019 o 10:00h v Bratislave v Primaciálnom paláci, bude ocenenie ich vynikajúcich výsledkov. Nominácie je potrebné zasielať na vyplnenom nominačnom liste spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov žiaka/študenta, pedagóga/trénera, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a to v termíne do 18. apríla 2019 na adresu: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1

O výbere talentovanej mládeže, ktorá sa stretne 5. júna 2019 s primátorom hlavného mesta, bude rozhodovať výberová komisia v máji 2019. Pozvánky vybraným žiakom/študentom a ich pedagógom/trénerom budú zasielané na adresy školy/organizácie, ktoré budú uvedené v nominačných listoch, a to v termíne do konca mája 2019.

Prilohy:

Výzva je zverejnená aj na úradnej tabuli