Školstvo a mládež

Hlavné mesto vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže, ktorá sa v kalendárnom roku 2019 stala víťazom  na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych či krajských predmetových súťažiach a olympiádach.

Tento rok bude prebiehať už 25. ročník udeľovania cien talentovanej mládeže primátorom Bratislavy. Ide o spôsob, ako vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentovať nielen seba, svoje mesto Bratislavu, ale aj Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, k zaslaniu nominácií tých najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2019 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných, stredných škôl, či vysokých škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi ako aj odovzdanie ocenení sa uskutoční v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 10. júna 2020 o 10:00 h.


Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií:

Kultúra

Šport

Prírodné a technické vedy

Jazyky

Profesijná súťaž, voľný čas

Ostatné


Novinkou v tomto roku bude Ocenenie za výnimočný spoločenský prínos v rámci svojej komunity, okolia, susedstva alebo mesta Bratislava za rok 2019 ako samostatné ocenenie primátora. Zámerom ocenenia je podporiť mladých ľudí, ktorí ochotne a nezištne venujú svoj voľný čas v prospech zlepšenia života v Bratislave, v snahe pomôcť ľuďom v núdzi alebo pri riešení aktuálnych spoločenských problémov ako sú napríklad rasizmus, extrémizmus, klimatické zmeny, rodová, náboženská, či sociálna nerovnosť a iné.   

Nomináciu na jednotlivca/kolektív môže poslať do 31. marca 2020 ktokoľvek kto pozná vo svojom okolí mladého človeka, resp. skupinu mladých ľudí, ktorí sa aktívne angažujú na území hlavného mesta. Súčasťou nominácie sú aj výpovede aspoň 3 ľudí, ktorí môžu uvedenú činnosť/aktivitu potvrdiť. Ich výpovede žiadame poslať a potvrdiť podpisom na adresu: jitka.bystricka@bratislava.sk. Do predmetu mailu uveďte prosím názov Ocenenie za spoločenský prínos.

V prípade dvoch a viacerých nominovaných žiakov/študentov na ocenenie talentovanej mládeže, ktorí sú z jednej školy, organizácie, klubu alebo zväzu prosíme navrhovateľov nominácií, aby v nominačnom liste uviedli, ktorého žiaka/študenta preferujú oceniť.

Akceptované budú iba kompletne vyplnené nominačné listy vrátane doručených fotokópií dosiahnutého ocenenia poslané v termíne do 31. marca 2020. Fotokópie ocenení je potrebné poslať na adresu: jitka.bystricka@bratislava.sk. Do predmetu mailu uveďte názov kategórie, v ktorej je žiak/študent nominovaný.  

O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v apríli 2020. Vyrozumení budú iba ocenení žiaci/študenti a ich pedagógovia a tréneri.

Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s online formulárom nominačného listu nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/skolstvo-a-mladez na jitka.bystricka@bratislava.sk.

Minulý rok získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 39 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.