Mapa obmedzení a porúch v Bratislave

Zobrazuje právoplatne povolené obmedzenia, rozkopávky a nahlásené poruchy na miestnych cestách I. a II. triedy a verejných priestranstvách, ktoré sú v správe hlavného mesta (zoznam komunikácií na území Bratislavy).

Viac informácií o dopravných povoleniach a cestnom správnom orgáne.

 • Obmedzenia

  Rozkopávka, ktorej súčasťou je aj čiastočná alebo úplná uzávierka komunikácie, chodníka, či cykloinfraštruktúry a predstavuje tak obmedzenie pre obyvateľov.
 • Rozkopávky

  Plánované stavebné práce na komunikáciách a vo verejnom priestore. Vplyv na obyvateľov je menší ako pri obmedzeniach.
 • Poruchy

  Porucha inžinierskej siete (vedenia), ktorú mestu nahlasuje správca alebo vlastník vedenia do 12 hodín od jej vzniku. Napríklad porucha na vodovodnom alebo plynovom potrubí.

Zaujatie verejného priestranstva

Obmedzenia a rozkopávky sú zaujatím verejného priestranstva, v ktorom je dôležité aby sme v ňom dodržiavali nastavené pravidlá.

Ak plánujete zaujatie verejného priestranstva, ktorým je komunikácia (cesta, chodník, námestie, cestná zeleň) v správe a vlastníctve hlavného mesta, pôjde o zvláštne užívanie komunikácií. Pri zaujatí verejného priestranstva mimo komunikácií budete žiadať hlavné mesto ako vlastníka pozemku o súhlas na užívanie verejného priestranstva.

Zistite viac informácií o zaujatí, potrebných prílohách k žiadosti a ktoré oddelenie ju bude spracovávať.

Nastal kvôli stavebným prácam vo verejnom priestore problém?

Nahláste to priamo Referátu kontroly, Oddelenia dopravných povolení, ktorý tak môže rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú situáciu.

Súvisiace články

  24.5.2023
  Doprava

  Zmeny v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

  Čítať viac
  29.4.2023
  Doprava

  Odstraňovanie následkov úniku vody na Žižkovej a nábreží

  Čítať viac
  2.3.2023
  Doprava

  Bratislava podpísala zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na petržalskú električku

  Čítať viac