Zajtra: Zamračené 4°C

Granty

Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V roku 2019 hlavné mesto Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporilo 122 projektov v celkovej sume 300.tisíc Eur, čím boli vyčlenené finančné prostriedky pre účely grantového programu Ars Bratislavensis na návrh grantovej komisie v plnej výške prerozdelené.
V roku 2018 bolo podporených 320 projektov v celkovej sume 330.tisíc Eur.

Prostredníctvom grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity mesto podporilo v roku 2018 spolu 256 projektov v celkovej sume 189 tisíc Eur, v tom v oblasti rôznorodých voľnočasových aktivít podporilo 119 projektov v sume 78590 Eur, v oblasti športu 98 projektov v sume 79750 Eur a v oblasti sociálnych aktivít 39 projektov v sume 30660 Eur, čím všetky finančné prostriedky vyčlenené pre účely tohto programu boli na návrh grantovej komisie v plnej výške prerozdelené.