Granty

Poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí sa riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V roku 2019 hlavné mesto Slovenskej republiky prostredníctvom grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis podporilo 122 projektov v celkovej sume 300.tisíc Eur, čím boli vyčlenené finančné prostriedky pre účely grantového programu Ars Bratislavensis na návrh grantovej komisie v plnej výške prerozdelené.
V roku 2018 bolo podporených 320 projektov v celkovej sume 330 tisíc Eur.

Rozhodnutím č. 16/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. januára 2020 sa Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis zo dňa 29.12.2017 v znení neskorších dodatkov a Komisia grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis zriadená rozhodnutím č. 4/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy RUŠÍ. Od roku 2020 ho nahradí Nadácia mesta Bratislavy, schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 21.11.2019 uznesením č. 336/2019. Prvé výzvy Nadácie mesta Bratislavy by mali byť zverejnené do konca februára 2020.

Žiadosť o finančný príspevok na zníženie dopadov pandémie COVID-19 (vyzvanie č. V-NFP302020BRM7)

*žiadosť je určená subjektom v rámci mestskej funkčnej oblasti Bratislava