Budovanie stanovíšť

Budovanie stanovíšť: Dočisťovanie stojísk: Bratislava

Stanovište zbernej nádoby alebo kontajnera je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám. Podľa stavebného zákona je stanovište klasifikované ako zariadenie na nádoby na odpadky. Ide o drobnú stavbu, ktorá tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby.